ענייני רכוש

אחד הנושאים המרכזיים והחשובים ביותר בגירושין ובכל מקרה של פרידה מבן זוג היא סוגיית הרכוש.

בתוך עולם ענייני הרכוש בדיני משפחה משרדנו מתעסק בתחומים רבים :

פסק דין הצהרתי -
פסק דין הצהרתי נועד להצהיר על קיומה של זכות. כלומר, מדובר בזכות מסוימת או במצב עניינים מסוים. מטרתו של פסק הדין הצהרתי הינו ליצור מעשה בית דין כלפי כולי עלמא. כך למשל : כאשר אדם פונה לבית המשפט, ומבקש להצהיר כי רכוש מסוים שייך לו ולא לאחר. כך, אם בית המשפט ייעתר לבקשה, וייתן סעד הצהרתי, התובע יהיה מוגן מפני הנושים של האדם האחר במקרה שירצו לעקל את הרכוש שלו.

פירוק שיתוף -
פירוק שיתוף משמעו חלוקת הרכוש בין בני הזוג. השאלה המרכזית הסובבת סביב דרך פירוק השיתוף היא האם בני הזוג נישאו לפני 1.1.1974 או אחריו:

  1. במידה ונישאו לפני התאריך לעיל חלה עליהם חזקת השיתוף בנכסים – כלומר, חזקת השיתוף בנכסים היא יציר הפסיקה, ולפיה כל מה שנרכש במהלך הנישואין במאמץ משותף, לרבות נכסים עסקיים, ללא קשר לרישום הנכסים, יתחלק בין הצדדים בחלקים שווים. השיתוף הוא מיידי, וכל אחד מן הצדדים יכול לדרוש את חלקו בנכסים בכל עת בזמן הנישואין.
  2. במידה ובני הזוג נישאו אחרי התהליך לעיל חלק עליהם חוק יחסי ממון המגדיר את איזון המשאבים בין בני הזוג: כלומר,הדרך בה תיקבע חלוקת הרכוש המשותף ביניהם היא על-פי עקרון הנקרא "עקרון איזון משאבים". על פי עיקרון איזון המשאבים, איזון המשאבים הינו דחוי, כלומר, רק במקרים המנויים בחוק, קמה זכותו של בן הזוג לחלקו ברכוש. בהתקיים התנאים שבחוק , זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שוויים של כל נכסיהם של בני הזוג, למעט רכוש המסווג ל"רכוש פרטי" כגון : מתנה, ירושה וגימלה עבור נזקי גוף.
  • יש לציין שכיום אף נכסי קריירה או מוניטין עסקי או מוניטין אישי נחשבים גם כרכוש ונכס משותף, נכסים אלו עשויים ל היות בעל שווי כלכלי רב ולכן גם הוא נכנס תחת כנפי פירוק השיתוף בהתאם לשנת נישואיהם של בני הזוג. הכוונה בנכסי קריירה ומוניטין היא לכושר ההשתכרות הנובע מנכסים שאינם מוחשיים, שצבר בן זוג במהלך תקופת הנישואין לרבות מוניטין עסקי, מוניטין אישי, תואר אקדמי, רישיון מקצועי, דרגה מקצועית ועוד.

סמכויות מיוחדות
למרות האמור בסעיף 5 בחוק יחסי ממון המדבר על עיקרון "איזון המשאבים" בין בני הזוג עם פקיעת הנישואין, סעיף 8 לחוק יחסי ממון, נותן לבית המשפט לענייני משפחה ולבית הדין הרבני, שיקול דעת , באשר לחלוקת הרכוש, באופן לא שוויוני, עפ"י קריטריונים שונים כדלקמן :
(1) לקבוע נכסים נוספים על המפורטים בסעיף 5 ששוויים לא יאוזן בין בני הזוג.
(2) לקבוע שאיזון שווי הנכסים, כולם או מקצתם, לא יהיה בחלוקת הרכוש לשניים באופן שווה בין בני הזוג כלומר לחצאים , אלא לפי יחס אחר שיקבע.
(3) לקבוע שאיזון שווי הנכסים, כולם או מקצתם, לא יהיה לפי שוויים בשעת פקיעת הנישואין, אלא לפי שוויים במועד מוקדם יותר שיקבע.
(4) לקבוע שאיזון המשאבים לא יתייחס לנכסים שהיו לבני הזוג בזמן פקיעת הנישואין אלא לנכסים שהיו להם במועד מוקדם יותר שיקבע.

שמירת זכויות -
משרדנו עוסק גם בנקיטת פעולה של שמירת זכויות דהיינו , במידה ועשה אחד מבני הזוג פעולה שיש בה כדי לסכל זכות או זכות עתידה של בן הזוג השני על פי הסכם-ממון או על פי הסדר איזון המשאבים, או שקיים חשש סביר שהוא עומד לעשות פעולה כזאת, רשאי בית המשפט או בית הדין, לפי בקשת בן הזוג השני, לנקוט אמצעים לשמירת הזכות האמורה, ובין השאר רשאי הוא לעשות אחת או יותר מאלה:
(1) לצוות על מתן ידיעות ועל מתן ערובה,
(2) לקבוע פעולות שיהיו טעונות הסכמת שני בני הזוג,
(3) לצוות על רישום הערה מתאימה בפנקס המתנהל על פי חוק שרשום בו נכס של אחד מבני הזוג.

המידע המובא באתר זה הינו כללי ואינו מהווה ייעוץ משפטי וגם \ או תחליף להתייעצות משפטית מקצועית וגם \ או אינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם.
מומלץ וחשוב לקבל ייעוץ משפטי אישי אינדיבידואלי טרם נקיטת צעדים וגם \ או הליכים ולצורך כך הינכם מוזמנים ליצור קשר עם משרד עו"ד טל קולסקי.
כל המסתמך על האמור באתר זה בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.