צווי הגנה ומניעת הטרדה מאיימת

במסגרת דיני המשפחה משרדנו עוסק הן פונים לקבלת צווים שונים כגון צו הגנה והן את מי שניתנו נגדו צווים שונים.

משרדנו מתמחה במכלול גדול של צווים , הנפוצים ביניהם הינם :

צו הגנה:
צו הגנה הינו צו הניתן כנגד בן משפחה (המוגדר על פי הגדרה רחבה המצויה בחוק) הן כעזרה ראשונה לבן משפחתו על מנת להגן עליו פיסית מהאלימות שהופעלה כנגדו והן במטרה למנוע הישנותה של האלימות במשפחה בעתיד. צו הגנה מספק ביטחון לבן משפחה שנפגע מאלימות כזו או אחרת מחבר באותו תא משפחתי. הצו כולל איסור כניסה למקום, איסור הטרדה, איסור נשיאת נשק, איסור לפעול בצורה מסוימת ועוד.
קיימים מס' רב של מקרים בהם יכול בית המשפט להוציא צו הגנה כנגד אדם,להלן מספר דוגמאות:

א. ניתן להוציא צו הגנה כנגד אדם אשר התעלל בבן משפחתו התעללות מתמשכת.

ב. ניתן להוציא צו הגנה כנגד אדם שביצע עבירות מין בבן משפחתו.

ג. ניתן להוציא צו הגנה כנגד אדם אם קיים חשש סביר כי הוא עלול להוות סכנה פיזית
של ממש כנגד בן משפחתו.

ד. ניתן להוציא צו הגנה כנגד אדם שאינו מאפשר בשל התנהגותו קיום שגרת חיים
נורמאלית.

תוקפו של צו הגנה לא עולה על שלושה חודשים , אך בית המשפט רשאי להאריך את תוקפו מפעם לפעם בתנאים מסוימים לתקופה כוללת בת שנה לכל היותר.

צו מניעה:
צו מניעה הוא צו הניתן על ידי בית משפט או בית דין לפיו יהיה אדם מנוע מלעשות פעולה המנוגדת לצו. יש לציין שצו המניעה יכול להינתן כסעד זמני, ומטרתו לשמור על המצב הקיים כל עוד ההליך המשפטי בין הצדדים תלוי ועומד, או כסעד סופי וקבוע.
בדיני משפחה מטרתו של צו מניעה היא בדרך כלל לאסור על אחד מבני הזוג לבצע כל שינוי ברכוש המשותף בין אם הוא רשום על שמם של שני הצדדים ובין אם לאו, לרבות בדרך של מכירה, מתנה, הלוואה, העברה לצד שלישי, השכרה וכד'.

צו נגד הטרדה מאיימת:
הטרדה מאיימת יכולה לבוא לידי ביטוי במגוון פעולות כגון בילוש, מארב או בהתחקות אחר תנועותיו או מעשיו של אדם, או פגיעה בפרטיותו בכל דרך אחרת, באיומים על פגיעה בו, ביצירת קשר עמו בעל-פה, בכתב או בכל אמצעי אחר, פגיעה ברכושו, בשמו הטוב, בחופש התנועה שלו וכיו"ב.
צו נגד הטרדה מאיימת מטרתו למנוע התרחשותן של פעולת כגון אלו ובאמצעות צו זה בית המשפט רשאי לאסור על אדם :

  • ליצור עם הנפגע כל קשר בעל-פה, בכתב, או בכל אמצעי אחר.
  • להימצא במרחק מסוים מדירת מגוריו, מרכבו, ממקום עבודתו או ממקום לימודיו של הנפגע, או ממקום אחר שהנפגע נוהג להימצא בו בקביעות.
  • להטריד את הנפגע בכל דרך אחרת.
  • לשאת או להחזיק נשק, לרבות נשק שניתן לו מטעם רשות ביטחון או רשות אחרת מרשויות המדינה.

המידע המובא באתר זה הינו כללי ואינו מהווה ייעוץ משפטי וגם \ או תחליף להתייעצות משפטית מקצועית וגם \ או אינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם.
מומלץ וחשוב לקבל ייעוץ משפטי אישי אינדיבידואלי טרם נקיטת צעדים וגם \ או הליכים ולצורך כך הינכם מוזמנים ליצור קשר עם משרד עו"ד טל קולסקי.
כל המסתמך על האמור באתר זה בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.